Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website én als mijn client is belangrijk. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe jouw privacy wordt beschermd en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd. Dit is wettelijk bepaald in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden gebruikt en voor welk doel?  

Clientgegevens: 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Heb je hier bezwaar tegen dan kan je een schriftelijk verzoek indienen voor de verwijdering hiervan.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld   ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van het consult

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bertiestam.nl