Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de voorwaarden waar ik als psychosociaal therapeut aan moet voldoen en welke rechten en verantwoordelijkheden voor jou en mij van toepassing zijn.

Als psychosociaal therapeut val ik onder diverse wetten (Wkkgz, WGBO en AVG). Dit betekent dat ik moet voldoen aan: o.a. geheimhoudingsplicht, privacyregels (zie ook elders op mijn website) en het maken van een dossier.

Verantwoordelijkheid: Mijn verantwoordelijkheid is me in te zetten om de best mogelijke behandeling te geven. Daarvoor volg ik o.a. aanvullende opleidingen en intervisie. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor een resultaat wel voor de inspanning die ik lever.
Als cliënt ben je verantwoordelijk voor je eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de beslissingen daarover. Je bent verantwoordelijkheid om mij te informeren over alle zaken van je geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

In geval van een minderjarige: de ouders of verzorgers ondertekenen deze overeenkomst. Met ondertekening door de ouders of verzorgers van deze voorwaarden wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching of therapie te laten volgen. Tijdens het traject worden ouders op de hoogte gehouden over de voortgang. De vorm waarin, wordt in overleg met ouders of verzorgers vastgesteld.

Het dossier: Hierin bewaar ik deze ondertekende verklaring, voortgang van de gesprekken, de eventuele oefeningen die zijn behandeld en type interventiemethode/methodiek. Ook staan er de noodzakelijke gegevens in om een factuur of informatie naar je te sturen.

Inzage van het dossier kan alléén door jou opgevraagd worden. Ik ben verplicht het dossier 20 jaar te bewaren. Na het verstrijken van dit termijn wordt het dossier vernietigd. Als je inzage in dossier wilt of verzoek om vernietiging (eerder dan 20 jaar), dan kan dit alleen doormiddel van een schriftelijke aanvraag. Op verzoek kan ik een voorbeeldbrief sturen.

Privacy: Ik zorg ervoor dat jouw gegevens beschermd en bewaard wordt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Informatie wordt niet aan derden verstrekt tenzij jij daar (schriftelijke) toestemming voor hebt gegeven. Als therapeut heb ik de eed voor geheimhoudingsplicht afgelegd. Als lid van mijn beroepsvereniging ben ik wel verplicht de meldcode te hanteren bij ernstige misstanden of levensbedreigende situaties.

Klachten: Als je een klacht hebt over mij hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Als dat niet lukt dan kan je een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben. Voor meer informatie klik hier: NFG.

Betaling: Na elk consult zal ik digitaal een factuur sturen (zie tarieven/vergoedingen). Bij verhindering kan je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Bij niet tijdig annuleren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet betalen zal ik een herinnering sturen. Wanneer alsnog betaling achterwege blijft, zal ik door derden een incasso laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
Bij verhindering van mijn kant, zullen geen kosten in rekening gebracht worden.

Ziekte/overmacht therapeut: Mocht ik door onverwachte omstandigheden langdurig niet in staat zijn om onze afspraken na te komen, heb ik een overeenkomst afgesloten met een collega-therapeut. Zij zal dan tijdelijk voor mij waarnemen. En uiteraard alleen wanneer jij hiervoor toestemming geeft.